Thursday, 01/12/2022 - 03:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
<a href="/tin-tuc-su-kien/to-chu-c-ha-nh-chi-nh/to-chuc-can-bo" title="Tổ chức cán bộ" rel="dofollow">Tổ chức cán bộ</a>
Số: 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 2. Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng: a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; b) Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà ...
> Xem chi tiết

Hệ thống nghiệp vụ